BELEIDSDOELSTELLING:  OMLEIDINGSWEG ADINKERKE

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Het plan - B steunt het dossier van de Omleidingsweg voor Adinkerke als de oplossing voor de mobiliteitsknoop in Adinkerke.  Het dossier dient een versnelling hoger te raken, de Gemeente heeft daarbij een belangrijke taak om harder op tafel te kloppen bij Het Vlaams Gewest en diens kabinetten.

Anderzijds dienen een aantal bekommernissen betreffende het gekozen tracé en het voorgestelde parkeersysteem verder worden uitgeklaard.  De Gemeente dient het belang van bewoners, handelaars en bezoekers te laten primeren boven het belang van Plopsaland zelve.

Procedure

 

Het dossier van de Omleidingsweg heeft de voorbije tien jaar een serieus parcours afgelegd.  In het kader van deze aanzienlijke openbare werken werden een aantal belangrijke en procedurele stappen gezet. De PLAN - MER (Milieu Effecten Rapport) is hierbij de belangrijkste. 

 

Deze stappen nemen veel tijd in beslag, daar dient elke Vlaming nu eenmaal rekening mee te houden.  Ons land is op dat vlak niet het makkelijkste: vele Vlaamse administraties uit vele kabinetten dienen hun zeg te hebben.  En, erger: spreken elkaar soms vierkant tegen.

Stiefmoederlijk behandeld, weinig politieke druk

 

Voor de Omleidingsweg heeft bij de auteur van deze tekst echter altijd de idee bestaan dat het project stiefmoederlijk wordt behandeld en niet altijd bovenop de stapel ligt bij de bevoegde Minister (Weyts, NV-A), het laatste verbloemend geschreven. 

Bovendien dient het ook gezegd dat het dossier op gemeentelijk vlak eerder administratief wordt opgevolgd, maar dat er weinig politieke druk werd uitgeoefend om dit dossier bovenop de stapel te krijgen.  Het is dan ook een complex dossier dat wat dossierkennis vergt (…).

 

 

De procedure voor de aanleg van de Omleidingsweg is dermate gevorderd, dat elke “stap terug” een nieuwe vertraging van enkele jaren, zoniet het opbergen van de plannen met zich mee zou brengen.  Zo vervalt de PLAN-MER indien voor het einde van dit jaar geen plenaire vergadering voor het GewRUP met alle betrokken diensten plaatsvindt.

Een stap terug zou kunnen zijn dat ook de Provincie West-Vlaanderen zich gaat moeien met het dossier.  “Moeien” is geen mooi woord - maar had men willen meespreken dan moest de Provincie dit jàren geleden gedaan hebben.  De Provincie wil immers sedert kort een MASTERPLAN / GRUP PLOPSALAND opmaken en zou wel eens tot andere conclusies durven komen dan de collega’s van het Vlaams Gewest.  En daar komen uiteraard vodden van.

De bekommernissen die Het plan - B heeft, zijn dezelfde als die van de Vlaamse Overheid.  Deze vragen, in de schoot van wat reeds werd goedgekeurd, verder intensief studiewerk:

  • Het aantakken van de Omleidingsweg op de Pannelaan;
  • Het kruisen van voetgangersverkeer van Parking naar Park
  • Het aantakken van de Omleidingsweg op de Stationsstraat thv de oprit naar de brug

 

Hard op tafel kloppen

 

Het wordt als Gemeentebestuur zaak om hard op tafel te kloppen bij de bevoegde Ministeries: Ben Weyts en Joke Schauvliege dienen de nodige beslissingen voor te leggen aan de Vlaamse Administratie en budgetten te reserveren voor de realisatie van de Omleidingsweg.

 

Maak u als lezer echter geen illusie: er dient nog een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GewRUP) uitgevoerd te worden.  En, alle gronden dienen nog onteigend te worden.  Wetende dat we al jaren wachten op de onteigeningsprocedures voor het fietspad N35 naar Veurne en de heraanleg van de Duinhoekstraat, zijn we nog even zoet.  En dan dient Plopsaland nog de gronden te verwerven voor de parking …

Timing

 

Het plan - B is sceptisch betreffende de gecommuniceerde realisatietermijn.  De auteur van deze tekst durft het jaar 2026 uit te spreken, en dat zou optimistisch zijn.

 

Wie u de start van de werken in 2020 belooft, maakt u zeer grote blaasjes wijs.  Onbegrijpelijk dat de Vlaamse Overheid zulke uitspraken durft te doen. 

Infopanelen in het station van Adinkerke