Beleidsdoelstelling: Plopsaqua

 

Elke lokale politieker denkt het, weet het: Het plan - B durft het ook zeggen.

De deal met Plopsaland is in het nadeel gebleken van onze Gemeente.  Gezien er té weinig inwoners zijn die gaan zwemmen, blijven we met z'n allen over met een financiële kater.  En dat nog 17 jaar.

Het plan - B wil de fiscale druk op het volledige pretpark vergelijken met wat andere parken in ons land aan de lokale overheid betalen.  En deze druk aanpassen. 

Daarnaast dienen bewoners op korte termijn méér voordeel uit de Plopsaqua-deal halen.  Dat kan door de tarieven terug te brengen tot het contractuele minimum.  Hierdoor kunnen meer mensen gaan zwemmen aan een veel betere prijs.

 

De Plopsaqua - deal.

 

De voltallige Gemeenteraad keurde op 24 mei 2011 een principiële samenwerking met de NV Plopsaland goed voor de bouw van een zwembadcomplex. 

Het principe hield grosso modo het volgende in: de NV Plopsaland bouwt een zwembadcomplex met een geschatte waarde van 15-16 miljoen euro.  Het gemeentebestuur participeert, in ruil voor betere toegangsvoorwaarden voor bewoners en tweedeverblijvers, met een jaarlijkse investeringssubsidie van 650 000 eur en een jaarlijkse prijssubsidie van 100 000 eur + 6 % btw.  En dat voor 20 jaar.

Hoe deze bedragen tevoorschijn zijn gekomen, is niet echt duidelijk.  Er wordt wel eens gesteld dat het "oude", aftandse gemeentelijk zwembad een verlies draaide van 250 000 tot 400 000 eur.

Een gemeentelijk zwembad maakt deel uit van de gemeentelijke infrastructuur en is dé facto een verliespost.  Op zich is daar niets mis mee, zolang het maar geen bodemloze put is.

 

In ieder geval, het principe leek een goeie zaak voor de Gemeente.  De Gemeente moest niet meer investeren, personeel kon worden vrijgemaakt en we bekwamen een topconcept voor De Panne waar onze inwoners aan voordeeltarief konden zwemmen.  Op vandaag wordt dit concept zelfs verder uitgerold en onderhandeld met andere gemeenten, zoals in Hannuit-Landen.

 

Het definitieve contract werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 27 november 2011. Bij stemming voor dit punt, onthielden 9 raadsleden zich, waaronder de CD&Vplus - oppositiefractie, waarvan Bram Degrieck destijds deel van uitmaakte.  Er waren immers té veel onduidelijkheden betreffende het concept van het zwembad, de te hanteren toegangsprijzen én de bezoekerscijfers van het toenmalige gemeentelijke zwembad.  (zie gemeenteraadsbeslissing - zie artikel)

 

De te hanteren prijzen voor de bewoners en tweedeverblijvers werden vastgelegd in de Gemeenteraad van 2 januari 2015.  In het contract met de NV Plopsaland werd gestipuleerd dat de prijzen van het toenmalige gemeentelijke zwembad, verhoogd met 25% dienden te worden betaald aan Plopsaland / Plopsaqua.  Wat daarbij komt, wordt gecrediteerd aan de Gemeente De Panne.

 

 

Concreet, voor een Plopsaqua - ticket van volwassene aan 5 eur betekent dit:

 1. Originele prijs in het zwembad van De Panne:         2 eur
 2. Verhoging 25% na index                                           2 eur + 0.50 eur + index= 2,65 eur
 3. Kostprijs ticket in Plopsaqua:                                    5 eur
 4. Verschil tussen 3. en :                                               2.35 eur .

De som van 2.35 eur per betaald ticket in de categorie “volwassenen” wordt dan gecrediteerd op de factuur van de prijssubsidie van 100 000 eur + 6% btw.

 

Er werden, bij de besprekingen van de overeenkomst met Plopsaland, voorspellingen gemaakt van een totale teruggave aan het Gemeentebestuur van +- 100 000 eur - 125 000 eur.  Dit gebeurde op basis van de zwemcijfers van het eigen, gemeentelijke zwembad en "inschattingen".  Destijds werden deze voorspellingen door de oppositie zwaar in twijfel getrokken.

 

De Gemeenteraad, in zitting van 02 februari 2015 stelde de tarieven vast voor het zwemmen door Pannenaars en tweedeverblijvers:

 • Individueel ticket inwoner De Panne ≥ 1m: 5,00 euro
 • Individueel ticket inwoner De Panne 85cm-1m: 3,00 euro
 • Individueel ticket inwoner De Panne Senior 70+: 5,00 euro
 • Groep “Erkende verenigingen” De Panne: 3,00 euro
 • School “Erkende school” De Panne: 1,00 euro
 • Abonnement volwassene De Panne ≥ 1m: 100,00 euro
 • Abonnement kind De Panne 85cm-1m: 60,00 euro
 • Eigenaars van een wooneenheid zonder domiciliëring in De Panne, geldig 4 uur: 12,00 euro
 • Parking voor inwoners De Panne: Gratis

De oppositie vroeg om een aantal aanpassingen van de tarieven, die niet werden weerhouden.  Zo vroeg raadslid Mieke Logier om lagere individuele prijzen en vroeg de fractie Visie2020+NVA om een jaargezinsabonnement van 175 eur (!).

 

De tarieven werden zo vastgesteld om op deze manier een “terugverdieneffect” te bekomen van +- 100 000 eur (= +- dezelfde som als de prijssubsidie).

 

Evaluatie na drie jaar: goeie deal?

 

Na drie jaar werking is het tijd om de Plopsaqua-deal te evalueren.

Elk jaar ontvangt de gemeente twee facturen: de factuur van de investeringssubsidie tbv. 650 000 eur en de factuur voor de prijssubsidie van 100 000 + 6% btw= 106 000 eur.  In totaal dus 756 000 eur.

Elk jaar in april ontvangt de gemeente het overzicht van de toegangen tot het zwembad.  Dit document dient als basis voor het te crediteren bedrag naar de Gemeente.  Dit te crediteren bedraagt is een duidelijke indicatie van het aantal zwemmers dat jaar.

De financiële afrekening ziet er als volgt uit:

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

betaalde investeringssubsidie

650 000

650 000

650 000

betaalde prijssubsidie incl btw

106 000

106000

106000

betaald

756 000

756 000

756 000

creditnota incl btw

-30462,72

-19711,07

-16434,08

TOTAAL BETAALD DOOR DE GEMEENTE

725 537

736 289

739 566

Elk jaar betalen we dus een beetje meer.

 

Het aantal zwemmers ziet er als volgt uit:

 

(de basis van deze cijfers zijn de tellingen die gebeuren door Plopsaqua.  Het Gemeentebestuur heeft geen controle over de juistheid van de gegevens.  Er is geen reden tot twijfel aan de correctheid van deze gegevens).

 

 

Tarief

2015-2016

2016-2017

2017-2018

individueel ticket >1m

5

9836

6426

5801

individueel ticket ,85-1m

3

387

247

265

individueel ticket -,85 (gratis)

 

491

362

 

individueel ticket senior

5

13

4

11

groep erkende vereniging

3

949

799

767

school erkende school

1

4617

5429

4512

abo volw de panne >1m

100

197

104

81

abo volw aantal zwembeurten

 

4656

2454,4

1911,6

gemiddeld Q zwembeurt / abo / extrapollatie

 

23,63

23,6

23,6

abo kind ,85-1m

60

21

36

 

tweedeverblijver

12

1114

392

345

ge-extrapoleerd aantal individuele zwemmers (behoudens schoolzwemmen)

 

11894

7978

6925

ge-extrapoleerde aantal individuele zwembeurten

 

22063

16113,4

13612,6

ge-extrapoleerde aantal individuele zwembeurten (behoudens schoolzwemmen)

 

17446

10684,4

9100,6

Elk jaar zijn er dus een flink pak minder zwemmers.

 

De bovenstaande cijfers geven duidelijk aan dat de beoogde doelstellingen reeds vanaf het eerste jaar niet werden behaald.  Niet financieel, maar ook niet op het vlak van het aantal zwemmers uit de gemeente en tweedeverblijvers. 

Erger, we kunnen verwachten dat in 2018/2019 de cijfers gehalveerd zullen zijn ten opzichte van het eerste jaar.

Hierbij vallen vooral de daling in de cijfers van de individuele tickets en de abonnementen op.  Er wordt bovendien sterk vermoed dat het heel beperkt aantal zwembad-abonnementen (waarin de gemeente een aandeel heeft) (2017-2018: 81 stuks) in schril contract staat tot de gecombineerde zwembad+pretpark - abonnementen (waarin de gemeente geen aandeel heeft).

 

Besluit

 

Hieruit kunnen een aantal belangrijke besluiten getrokken worden:

 • Deze deal is, objectief gezien, niet in het voordeel gebleken van het gemeentebestuur.
 • Het zwembad heeft de verwachtingen, die het bestuur destijds vooropstelde, duidelijk niet gehaald.  Het is twijfelachtig of de cijfers destijds correct werden geïnterpreteerd / voorspeld / weergegeven.  De scepsis van de toenmalige oppositie, is terecht gebleken.
 • Elk gemeentelijk zwembad is een kostenpost, net zoals een sporthal dat is.  In dit geval is de rekening echter heel erg zwaar en heeft het gemeentebestuur weinig mogelijkheden om daaraan te verhelpen gezien het afgesloten contract.
 • De jaarlijkse CN vervalt in het niets in vergelijking met de totale subsidies aan Plopsaqua.
 • De politieker die op vandaag rechtstaat en durft te stellen dat hij de Plopsadeal, met wetenschap van deze cijfers, opnieuw zou afsluiten: "sta recht en zegge uw naam" ...

X 20 jaar.

 

En nu?

 

Het plan - B gaat er van uit dat een contract een contract is.  En dat het afgesloten contract sluitend is.

We moeten niet zoeken naar een "schuldige": dat zijn vijgen na Pasen.  Het plan - B wil toekomstgericht denken.

 

Er dient een evenwicht gezocht te worden tussen kosten vs. baten.  Subsidies voor Plopsaqua vs. rechtstreekse voordelen voor de bewoner en tweedeverblijver.

Het is al langer geweten dat de belastingsdruk op het park, in vergelijking met andere pretparken in andere steden en gemeenten, zeer laag is in vergelijking tot de grootte van het park en de impact op de gemeenschap ervan.  Plopsaland + Plopsaqua betalen op vandaag slechts elk 40 000 eur belastingen (op vertoningen en vermakelijkheden). 

Dat is slechts een peulschil meer dan wat Meli destijds betaalde.  Dat is een pak minder dan de belasting die de stad Hasselt heft op Plopsa-indoor (20 cent / bezoeker, max 125 000 eur).

 

 

In afwachting hiervan dienen de toegangsprijzen voor het zwembad tot het absolute minimum beperkt te worden, gezien het gemeentelijke aandeel in de huidige toegangsprijzen geenszins in verhouding staan tot de jaarlijks te betalen subsidies.

Dat betekent dat we, volgens het contract, terugvallen op de originele prijzen van het destijdse gemeentelijke zwembad, verhoogd met 25% + index, wat volgende prijzen zal vertegenwoordigen:

tarieven van het destijdse zwembad De Panne

2011

 Plopsaqua 2018

Voorstel Het plan - B

   

 

 

volwassenen

2

5

2.65

kinderen 5-18 jaar

1,5

Tarief onbestaand

2

senioren +55 jaar

1,5

5

2

10 - beurtenkaart volwassenen

15

Tarief onbestaand

20

10 - beurtenkaart kinderen

10

Tarief onbestaand

13.25

abonnement 6 maand kinderen

25

Tarief onbestaand

33

abonnement 6 maand volwassenen

35

Tarief onbestaand

46

abonnement 6 maand gezin

55

Tarief onbestaand

73

jaarabonnement kinderen -18jaar

40

Tarief onbestaand

53

jaarabonnement volwassenen +18

60

100

80

 

Voor de gemeente betekent dit een maximale en bijzonder beperkte meerkost van 2.18 % ten opzichte van de huidige gemeentelijke subsidies, maar voor de zwemmers een heel grote vooruitgang, niet in het minst door het heractiveren van bvb de tienbeurtenkaarten. 

Met als logische gevolg dat er méér bewoners van het zwembad zullen gebruik maken.  De financiële kater ten spijt.

10/08/2018