Persbericht

 

Schorsing Gemeenteraadsbesluit van 30 juli 2018

Aanstelling Algemeen Directeur

 

 

De Gouverneur heeft de klacht, ingediend door lijstrekker van Het plan - B en huidig Schepen Bram Degrieck, beoordeeld.

Bram Degrieck diende na de Gemeenteraad van 30 juli klacht in bij de Gouverneur omdat volgens hem de procedure voor de aanstelling van een HR-bureau, dat de Gemeenteraad moest adviseren betreffende de aanstelling van de Algemeen Directeur, niet correct is verlopen.  Daarnaast vermeldde de klacht de inhoud van het advies én de druk die op één van beide kandidaten werd uitgeoefend, om haar kandidatuur voor de functie in te trekken.

De Gouverneur oordeelt dat het advies van het HR-bureau als rechtmatig dient te worden beschouwd en dat de gemeenteraadsleden niet verplicht werden het advies te volgen.  Bram Degrieck beraadt zich over een beroep bij de Raad van State tegen deze beslissing.

 

De Gouverneur stelt echter heel duidelijk: “het getuigt niet van behoorlijk bestuur om handelingen te stellen zonder voorafgaand besluit van het bevoegd orgaan”.  Deze morele terechtwijzing, waarbij opdrachten aan een HR-bureau worden toevertrouwd ZONDER voorafgaand akkoord van het VOLTALLIGE Schepencollege, is voor Bram Degrieck afdoende en hét bewijs dat in dit belangrijke dossier een loopje werd genomen met de gang van zaken van de interne besluitvorming.

“Er werd in dit dossier duidelijk de kantjes er van afgelopen.  Hoewel de gouverneur oordeelt dat mijn ingediende klacht slechts gedeeltelijk gerechtvaardigd was, weet iedereen binnen de Gemeenteraad en het gemeentepersoneel dat voor deze beslissing, die de absolute top van de Gemeentelijke Administratie betreft, niet de meest opportune procedure werd gevolgd.  Dat zorgt voor een wrang gevoel bij het personeel van de Gemeente, die wél een uitgebreide procedure is moeten doorlopen om te worden aangesteld.  Ik begrijp de frustratie hierover bij vele personeelsleden.”

 

Op twee belangrijke punten doet de Gouverneur geen uitspraak gezien de schorsing van het Gemeenteraadsbesluit in een ander dossier, met name de druk die op één van beide kandidaten werd uitgeoefend om haar kandidatuur in te trekken én de inhoud van het advies vanwege het HR-bureau.  Bram Degrieck betreurt dit gezien dit een essentieel onderdeel was van de klacht.

 

Bram Degrieck heeft de Gemeenteraadsleden, tijdens de zitting van 30 juli,  gewaarschuwd voor het aanzienlijke risico van een procedure ingediend door de kandidaat die niét werd weerhouden.  En dat hierdoor de Gemeente in een administratief vacuüm zou terechtkomen.  De door de Gemeenteraad niet-weerhouden kandidate eist immers haar plaats op, zoals voorzien door het Decreet Lokaal Bestuur, gezien zij de kandidate is met de meeste anciënniteit in de functie van secretaris.

 

“Waarvoor ik duidelijk heb gewaarschuwd, is nu gebeurd.  De Gemeente heeft niet willen luisteren en loopt nu tegen de lamp.  Het is me helemaal niet duidelijk hoe men het nu verder zal aanpakken.  De Gemeente heeft zichzelf in een bijzonder lastig parket gebracht en zal zich in alle bochten moeten wringen.”

 

Tot gisteren, 24 september, werd nóch de Gemeenteraad, nóch het voltallige Schepencollege op de hoogte gebracht van de klacht die werd ingediend op 31 juli door de andere kandidate voor de functie van de Algemeen Directeur.  Het is een evidentie dat de Gemeenteraad én het Schepencollege van dergelijke belangrijke zaken direct op de hoogte worden gebracht.

Dit getuigt -opnieuw- van bijzonder weinig collegiaal respect.  Opnieuw neemt men een loopje met de gebruiken van een goed bestuur.

 

Ondertussen is het duidelijk dat dit de reden is voor het afgelasten van de Gemeenteraad van oktober.  Men wil duidelijk niet dat de buitenwereld weet krijgt van dit dossier, gezien het gezichtsverlies dat hiermee gepaard gaat.

“Het lijkt me opportuun dat de Gemeenteraad in spoed samenkomt.  Dit initiatief laat ik echter over aan de Burgemeester en de collega’s binnen het Schepencollege.”

“ik herhaal nogmaals, en tot vervelens toe, dat ik geen partij trek voor één van de beide secretarissen.  Ik blijf echter bij mijn standpunt dat in dergelijk belangrijk dossier, die de absolute top van de gemeentelijke administratie betreft, geen enkele fout mag worden gemaakt”.

 

“Ik zal, in afwachting van verdere stappen, dit dossier laten rusten tot na de verkiezingen.  Dit hoeft wat mij betreft geen onderwerp te worden voor de komende verkiezingen.  De organisatie van onze gemeentelijke administratie staat op het spel. 

Ik zal me met Het Plan - B toespitsen op de inhoud van onze verkiezingscampagne.”

 

 

Bram Degrieck

25/09/2018