Het is in deze legislatuur niet één keer gebeurd dat een extra Gemeenteraad werd samengeroepen.  Dat schetst de ernst van de vraag om informatie vanwege oppositiepartijen NVA en Act!e, Schepen Bram Degrieck (Het plan - B) en gemeenteraadslid Manu Rossey (Het plan - B).

 

Deze informatie is cruciaal.  We voelen de spanning in het Gemeentehuis, ambtenaren lopen er op eieren en er doen veel indianenverhalen de ronde.

 

 

Ik begrijp dat de Burgemeester niet graag heeft dat de administratieve miserie inzake de aanstelling van de Algemeen Directeur het daglicht zou zien.  Het getuigt niet van enig goed bestuur dat de Gemeenteraadsleden tot op vandaag op geen enkele formele manier op de hoogte zijn gebracht van ingediende klachten betreffende een beslissing van de Gemeenteraad van juli en april.  Het is duidelijk dat dit stinkende potje dicht moet blijven tot na de verkiezingen.  Vandaar uiteraard de afgelasting van de Gemeenteraad van oktober.

 

Ook van collega - Schepenen krijg ik de opmerking dat zij niet weten hoe 't nu in elkaar zit.

 

Ik kan alleen maar besluiten dat ook de Burgemeester het even niet meer weet.  Het zou de Burgemeester sieren mocht zij haar verantwoordelijkheid nemen en de Gemeenteraadsleden correct zou informeren.

 

De vraag tot een bijkomende Gemeenteraad was volledig legitiem en correct ingediend.  Dat de voorzitter besluit dat deze vraag niet conform werd gesteld, is puur disrespect tonen voor het hoogste gemeentelijke orgaan dat hij voorzit.  Deze vraag om informatie is geen ordeel over de inhoud van het dossier.  Er dient enkel te worden geïnformeerd.  Zo moeilijk is dat écht niet.

 

Vandaar deze bijgaande oproep tot gezond verstand en een dringende oproep om uitleg over de precaire situatie waarin de gemeentelijke administratie en de organisatie an sich zich op vandaag bevindt.  Het zou de Burgemeester sieren mocht zij haar verantwoordelijkheid opnemen en de Gemeenteraadsleden correct zou informeren.  

 

 

Tot vervelens toe herhaal ik dat ik op geen enkele manier de vinger wijs naar iemand van het administratief personeel.  Zij handelen in opdracht.  Ik wens hen integendeel veel geduld en hoop dat zij snel duidelijkheid krijgen.

 

 

Bram Degrieck

 

 

 

Persbericht

 

 

Recht op volledige en snelle informatie

 

 

De oppositiefracties N-VA en ACT!E, samen met de Gemeenteraadsleden van  Het plan – B, verzamelden vorige week de vereiste handtekeningen om de afgelaste Gemeenteraad van          8 oktober alsnog bijeen te roepen, met als enige agendapunt :

“Toelichting, duiding en voorstel van aanpak door het College van Burgemeester en Schepenen op de schorsing van de aanstelling van de algemeen directeur na het indienen van klachten.” 

 

 

De gouverneur schorste de benoeming van de algemeen directeur na twee klachten van enerzijds Schepen Degrieck (Het plan – B) en anderzijds van de secretaris van het OCMW.

De schorsing heeft verregaande gevolgen voor de organisatie van de Gemeente.  Zonder algemeen directeur is er geen leiding van de Gemeentelijke administratie.  Tot op vandaag werd er, behalve een korte persmededeling, geen enkele informatie omtrent dit dossier aan de gemeenteraadsleden gegeven.

 

De voorzitter van de Gemeenteraad (lijst van de burgemeester) weigert de Gemeenteraad samen te roepen omwille van het feit dat er geen voorstel tot beslissing bijgevoegd was.  Met andere woorden de vraag van de oppositie was inhoudelijk volledig gegrond, maar om dat het zinnetje: “ de raadsleden nemen akte van de duiding” ontbreekt op de voor het overige volledige terechte aanvraag, verliezen de raadsleden hun recht op uitleg!

 

Bovendien valt er in dit stadium ook helemaal niets te beslissen: “we hebben de Gemeenteraad samengeroepen enkel en alleen om informatie te krijgen betreffende de huidige stand van zaken van dit uiterst belangrijke dossier. 

 

Het is duidelijk dat men niet wil dat aan deze zaak enige ruchtbaarheid wordt gegeven.  Nochtans willen wij er alvast geen politiek spelletje van maken, daarvoor zijn de belangen té groot”, aldus de drie fracties.

 

Serge Van Damme: “ Er is geen enkele rechtsgrond om het rechtmatig verzoek van 8 raadsleden te weigeren, en met deze weigering schendt de Lijst van de Burgemeester  op flagrante wijze een democratisch recht van de minderheid, weigeren ze zich te onderwerpen aan de controle van de gemeenteraad,  en stellen ze zich buiten de wet. De raadsleden en het personeel hebben recht op informatie.”

 

Cindy Verbrugge: “ Ruim 270 mensen verkeren momenteel in onzekerheid door de schorsing van de algemeen directeur. 270 personeelsleden weten op dit ogenblik niet wie hun ‘chef’ is. Dit schept verwarring, onzekerheid en heeft gevolgen op de onderlinge relaties en de motivatie bij het personeel. De terechte ontevredenheid bij het personeel heeft ongetwijfeld gevolgen voor de dienstverlening door de gemeente voor de inwoners. En dat is onaanvaardbaar. N-VA wilde in de gevraagde gemeenteraad constructief meewerken aan een snelle oplossing in dit dossier. We betreuren ten zeerste dat de meerderheid dit dossier in de koelkast steekt, terwijl het op de bovenste plank zou moeten liggen! De oppositie wordt monddood gemaakt.”

 

Bram Degrieck (Het plan – B): het is ongehoord dat men weigert de Gemeenteraadsleden te informeren.  Bij de stemming over de aanstelling van de Algemeen Directeur op 31 juli heb ik zeer fel benadrukt dat de Gemeente riskeert in een administratief vacuüm terecht te komen als een klacht door de Gouverneur zou worden aanvaard.  Wat ik toen voorspelde, is nu gebeurd.  Op de teambuilding voor het personeel van de Gemeente vorige maandag heb ik van vele personeelsleden vragen gekregen waar ik, als Schepen, niet correct kon op antwoorden.  Op deze manier ontstaan er cowboyverhalen.  Sommige mensen denken zelfs dat de verkiezingen zullen worden afgelast …  Het recht op de juiste informatie is een elementair onderdeel van het democratisch proces.”

 

De drie fracties roepen vandaag per brief nog eens op tot gezond verstand en vragen duidelijke informatie aan de Burgemeester.  “Dat hoeft voor ons daarom niet in een formele gemeenteraadszitting te zijn, we begrijpen dat de Burgemeester dat niet wil omdat je dat als gezichtsverlies kan beschouwen.  Daarom roepen we nogmaals op om een informatievergadering te beleggen en de gemeenteraadsleden correct en snel te informeren.  De Gemeentelijke administratie verkeert in een precaire situatie en de Gemeenteraad heeft recht op volledige en snelle informatie.  We wachten nu het initiatief van de Burgemeester af.”

 

 

Bram Degrieck                                 Serge Van Damme                                         Cindy Verbrugge

Schepen                                             gemeenteraadslid                                         gemeenteraadslid

Het plan – B                                      ACTiE                                                                   N-VA