Onze verwezenlijkingen

Afgelopen verkiezingscampagne hebben we een sterk programma uitgebouwd, bestaande uit 20 krachtige beleidsdoelstellingen. Deze hebben de ruggengraat gevormd van het huidige beleid dat Het Plan - B in onze gemeente voert.

Lees HIER onze toen geformuleerde beleidsdoelstellingen

Daarnaast hebben we ook een meerjarenplan, met een oplijsting van te bereiken doelstellingen ten goede van onze gemeente, gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de meerderheidspartijen. Deze werd opgesteld door onze gemeentelijke bestuursleden, samen met de collega's van Actie en NVA.

Raadpleeg HIER het meerjarenplan

Via deze 2 zaken kunnen we een evaluatie maken van wat we reeds hebben bereikt en wat in welke mate "in the running" is. U zal dus zien dat we veel van deze onderwerpen de verwijzing kunnen maken naar zowel onze beleidsdoelstellingen als naar het gemeentelijk meerjarenplan Deze zaken kunt u hieronder raadplegen.


Mogelijkheid tot het live volgen van de gemeenteraad

Beleidsdoelstelling: Communiceren met en door de gemeente

Bekijk hier deze beleidsdoelstelling

Doelstelling 1.3 van het meerjarenplan '20-'25

Raadpleeg hier het meerjarenplan

Een korte relevante samenvatting hiervan

Elke inwoner van De Panne eist snelle en adequate informatie. Het gemeentebestuur moet beter en sneller communiceren met zijn inwoners en tweedeverblijvers. Zoals overal is goede en efficiënte communicatie cruciaal.

Beslissingen die door de gemeenteraad genomen worden zullen sneller en beter gecommuniceerd worden. Het snel verspreiden van de gemeenteraad, in beeld en klank, is hiertoe een middel.

Correct en snel informeren van de burger zorgt voor minder frustraties.

Waar staan we nu?

Op 22 oktober 2020 hebben we met het gemeentelijk bestuur voor de eerste maal de gemeenteraad kunnen livestreamen, zodat men van thuis kon aanwezig zijn op de gemeenteraad.

We zetten hiermee een grote stap in de richting van het bereiken van beleidsdoelstelling 1.3 uit het meerjarenplan om de burger beter te informeren over de genomen beslissingen in de gemeenteraad en onze beleidsdoelstelling hierover van tijdens de verkiezingscampagne.

Daarnaast kunnen we op deze manier in tijden van corona onze inwoners en het beleid covid-proof dicht bij elkaar houden, want ook in deze tijden blijven onze inwoners recht hebben op informatie omtrent de genomen beleidsbeslissingen.

De links naar de livestreams van de gemeenteraden worden bij onze verslagen van de gemeenteraad gevoegd, zodat men zowel live als achteraf de gemeenteraadszittingen kan (her)bekijken.

Raadpleeg deze hier

 

 

 

 


Mobiliteit in het teken van de zwakke weggebruiker (Adinkerke)

Beleidsdoelstelling: Een veilige dijk (Adinkerke)

Lees hier deze beleidsdoelstelling.

Doelstellingen 2.1 en 2.8 uit het gemeentelijk meerjarenplan '20-'25

Raadpleeg hier het meerjarenplan

Een korte relevante samenvatting hiervan: 

Er zijn in Adinkerke de voorbije decennia grote woonwijken bijgekomen en het toenemende verkeer zorgt ervoor dat de woonkerkn onder druk staat. Het gemeentebestuur moet maatregelen nemen om Adinkerke leefbaar te houden.

De verkeersonveiligheid op de Dijk te Adinkerke is al lang een doorn in het oog van zowel het Gemeentebestuur als voor de kinderen en hun ouders van Adinkerke. Dit onder meer omwille van de prominent aanwezige tabakshandel en de blijvende toename van de verkeersdrukte.

Voornamelijk het fietspad in dubbele richting en het manoeuvreren / stilstaan / parkeren van vrachtwagens en bussen op plaatsen waar fietsers en voetgangers gehinderd worden, zorgen voor bijzonder gevaarlijke situaties.

(zie bovenste foto)

Het Gemeentebestuur dringt al langer aan bij het Vlaams Gewest (de eigenaar en beheerder van weg) om bijkomende maatregelen te nemen. Het is frustrerend voor de Gemeente als verkeersdeskundigen van het Gewest het volgende stellen:

"Voorlopig bleef het bij kleine maatregelen in de marge, want de statistieken tonen aan dat het niet zo erg zal zijn gezien er nog geen zware ongevallen zijn gebeurd". 

Een structurele oplossing lijkt dus niet in zicht als de bal in het kamp van het Gewest blijft.

Als het Gewest haar verantwoordelijkheid niet neemt, dan stelt Het plan - B voor dat de Gemeente dat wel doet. Wij willen niet wachten tot er een zwaar ongeval gebeurt eer er veranderingen in het kader van de verkeersveiligheid gebeuren.

Hoe ver staan we nu?

Aan de Dijk (Adinkerke) werd eind september 2020 een aanpassing uitgevoerd aan het fiets-en voetpad.

Ter hoogte van het tankstation Total op de hoek met de garzebekeveldstraat werden plastieken paaltjes en een beplanting geplaatst.

Dit heeft als doel dat enkel personenwagens die aan het tankstation moeten hier nog kunnen oprijden, waardoor deze bereikbaar blijft.

Daarnaast is het onmogelijk gemaakt voor vrachtwagens hier foutief geparkeerd te staan. 

Op deze manier wordt het fietsverkeer in 2 rischtingen minder belemmerd en minder in gevaar gebracht ter hoogte van dit (vroeger gevaarlijk) punt.

(Zie middelste foto als 'voor' en onderste foto als 'na')

Het is een eerste stap in een verdere aanpak van de verkeersveiligheid op de Dijk in Adinkerke en daarnaast ook in de richting van doelstellingen 2.1 en  2.8 uit het gemeentelijk meerjarenplan, met dank aan het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder die deze aanpassing op vraag van het gemeentebestuur heeft uitgevoerd.


Start van de renovatie van de Dumontwijk

Beleidsdoelstelling: Meer aandacht voor het Erfgoed in de héle Gemeente.

Lees hier deze beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling: Renovatie Dumontwijk: plannen nazien en ... ASAP uitvoeren.

Lees hier deze beleidsdoelstelling

Doelstelling 4.5 van het meerjarenplan '20-'25

Raadpleeg hier het meerjarenplan

Een korte relevante samenvatting hiervan

De Panne koestert haar bestaande materieel, immaterieel en bouwkundig erfgoed. De Dumontwijk is hierin een pareltje. Deze troef moeten we niet alleen koesteren, maar hier ook maximaal op inzetten.

Van de bescherming van de Dumontwijk zal moeten werk gemaakt worden. Het renovatiedossier voor de straten van de Dumontwijk en omliggende, dient gefaseerd uitgevoerd te worden.

De renovatie van de Dumontwijk is dringend vanwege de toestand van de rioleringen.  Het huidige plan is goed maar dient bijgestuurd te worden betreffende de parkeerproblematiek voor bewoners.  Na deze screening dienen de plannen zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden.

Waar staan we nu?

Op de gemeenteraad van 9 maart 2020 werd beslist het vastgelegde uitvoeringsplan goedgekeurd. Deze beslissing zorgt ervoor dat er volgend jaar kan gestart worden met de eerste fase van dit plan.

De openbare parkeerplaatsen in deze wijk zullen binnen een blauwe zone vallen. Er zal getest worden met bewonerskaarten.

De bewoners kunnen dus op de vrije plaatsen staan met een bewonerskaart (of op hun eigen oprit) en anderen kunnen met blauwe schijf parkeren op de vrijblijvende plaatsen.

Dit is een eerste grote stap in de richting van onze doelstellingen rond de renovatie van de Dumontwijk, een pareltje in onze gemeente.

 

 


Ondergrondse afvalcontainers

Beleidsdoelstelling: Nog een duwtje, dan zijn we de properste Kustgemeente.

Lees hier deze beleidsdoelstelling

Een korte relevante samenvatting hiervan

We mogen gerust stellen dat De Panne & Adinkerke een pak properder is geworden de voorbije jaren. Daarnaast is de Gemeente erin geslaagd om de bewoners mee te krijgen in het verhaal van De Panne Proper. Dat krijgt ook bijval bij andere gemeenten. Echter, er moet worden toegegeven dat we er niet in geslaagd zijn de operatie “De Panne Proper” af te werken tegen 2018.  We zijn dus niet de Properste kustgemeente. Nóg niet.

Er rest nog de installatie van de afvalstraatjes en de ondergrondse betaalcontainers als sluitstuk van de operatie De Panne Proper.

In het concept van de nieuwe Zeedijk dienen interactieve straatvuilbakken te worden geïntegreerd.

Er is namelijk een problematiek wanneer de toerist- verblijver zich op het moment van vertrek uit De Panne van zijn afval wil ontdoen. Op dat moment is er meestal geen ophaling voorzien en de toerist- verblijver vindt geen andere mogelijkheid om zich van zijn afval te ontdoen.

Waat staan we nu?

Op de gemeenteraad van 4 november 2019 werd het volgende beslist:

De levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud- en beheerssoftwarepakket werd bekeken. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden bepaald.

De afvalinzameling via ondergrondse installaties zal op deze manier uitgebreid worden:

  • Ondergrondse containers in De Panne en Adinkerke
  • 7 afvalstraatjes waar men ook terecht kan met PMD, glas en papier en karton
  • 20 a 25 containers voor restafval. 
  • De restfractie van het gedoneerde afval zal gewogen worden, het systeem bestaat nog nergens.  
  • Men zal als gebruiker een soort een "betaalkaart" kunnen aanschaffen bij winkeliers en verhuurkantoren.  
  • De klassieke vuilniszakken en Diftar container blijven behouden

Hiermee werd een nieuwe stap gezet in operatie De Panne Proper en in de richting van onze beleidsdoelstelling.

 

 

 

 


Meerjarenplan 2020-2025

Na een jaar hard labeur is het zover. Samen met Actie en NVA is zijn wij erin geslaagd 21 voorgestelde beleidsdoelstellingen voor de komende 5 jaar uit te werken. Deze hebben we gebundeld in een document die via onderstaande link raadpleegbaar is voor iedereen. Wie deze liever op papier wil, kan deze verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis.

https://www.dropbox.com/s/e1f5vgt27esqtoj/149881.pdf?dl=0&fbclid=IwAR1heMscwokd71N4cY5CwHSDftmkf9afuIyLHWTnaEEQAC-NOGep-cU8x1c