Verslag gemeenteraad 08/06/2020

Kort verslag openbare zitting

1. Aktename van ontslag van voorzitter en raadslid Serge Van Damme. Eedaflegging nieuw gemeenteraadslid Tine Wouters. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. Kennisname nieuwe voorzitter Marc Hauspie. Aanduiding door de voorzitter van zijn vervangers. Marc Hauspie schetst de rijke politieke loopbaan van Serge Van Damme.

2. Schepen Luyssen overloopt jaarrekening  Gemeentebestuur De Panne 2019  en Schepen Michèle Vandermeeren overloopt jaarrekening 2019 deel OCMW, beide werden unaniem geodgekeurd.

3. Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Kennisname en bekrachtiging besluiten burgemeester en college van burgemeester en schepenen.  Gaat o.a. over de markt, strandcabines plaatsen vanaf begin juni, na 1 juli ook mogelijkheid bij uitzondering, werking recyclagepark, jobstudenten St Bernardus, afgelasten van alle activiteiten in zalen behalve educatieve en politieke, corona ouderschapsverlof personeel, telefoonkosten medewerkers, test hemelvaartweekend, bruiloften, bibliotheek, looplijnen gemeentehuis, aanwerving coaches.  

4. Eandis. Verkoop van een perceel grond gelegen Olmendreef, bestemd voor oprichting van de elektriciteitsdistributiecabine 'De Nachtegaal'.  

5. Autonoom gemeentebedrijf 'AGB De Panne'. Aanpassen aan het nieuwe decreet en het maatschappelijk doel aanpassen. Parkeergebouwen onder AGB moeten kunnen worden verzelfstandigd.  Een parkeergebouw kan dus voortaan ook via AGB met recuperatie van de btw.

6. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een laad- en loszone in de Duinkerkelaan (N34) ter hoogte van huisnummers 45-47. Dit is tussen de twee poorten van drankenhandel Pynseel.

7. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een zone met een snelheidsbeperking van 50 km/u in de Langgeleedstraat, Smekaertstraat en Zwartenhoekstraat.

8. VZW Missionarissen Oblaten. Huurovereenkomst vroegere buitenkapel, plaats voor boten zeescouts en kustredders.  Op die manier geen ondergrondse bergruimte bij nieuw lokaal zeescouts nodig.  

9. Levering van een vrachtwagen met autolaadkraan en containerhaaksysteem ten behoeve van de technische dienst van de gemeente De Panne. Vervangt vrachtwagen die 25 jaar oud is.

10. Leveren van een terreinvoertuig voor de groendienst.

11. Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de beleidsvleugel van het gemeentehuis. Inrichten flexruimte in de expozaal voor 20 tal personeelsleden  tijdens de werken aan gemeentehuis. Doordat bib naar St. Pieterskerk verhuist en ook toeristische balie naar hoek Zeelaan/Duinkerkelaan op site Cordial gaat verhuizen is er geen nieuw gemeentehuis nodig.  In interne reorganisatie en indeling volstaat. Schepen Verbrugge wijst op het feit dat er ondanks het gebruik van de expozaal geen vermindering zal zijn van het cultureel aanbod. 

12. De Panne blijft solidair in de intergemeentelijke scholengemeenschap ‘Strand & Polder’ en blijft partner.

13. Oproep van het platform Westhoek – Vredeshoek om de Cities Appeal van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) te ondertekenen. 

Varia:

- Containerpark: Schepen Janssens legt uit dat de regeling met afspraken tot nader order blijft behouden en een succes is.

- Op 18 juni bijkomende gemeenteraad met uitleg over circulatieplan als gevolg van de éénrichting in de Zeelaan. Deze éénrichting is zeker geen definitieve oplossing. Er komt na de zomer een evaluatie, ook van de volledige aanpak corona.

- Tine Wouters reageert namens bezorgde ouders van de gemeentelijke basisschool Adinkerke. In een spiksplinternieuwe school kunnen niet alle leerlingen de volledige week naar school komen. De directeur heeft plan uitgewerkt en Schepen Verbrugge gaat dit opvolgen en nazien of er in samenspraak met de school geen oplossingen mogelijk zijn.