Leegstaande handelspanden zijn een gevolg van economische realiteit en daar moet de Gemeente begrip voor hebben.  Eigenaars moeten alle kansen krijgen om hun pand, binnen het commerciële centrum te (laten) gebruiken. 

Anderzijds dient de Gemeente strenger en adequater op te treden tegen leegstaande EN verwaarloosde handelspanden.  Verwaarloosde handelspanden zorgen immers voor een marginaal commercieel straatbeeld.

Primordiaal moeten eigenaars van leegstaande handelspanden aangezet worden om te voorzien in basisonderhoud.  En dient het gebrek daaraan snel worden aangepakt.

 

Deze beleidsdoelstelling is een herwerking van een eerder voorstel aan het Schepencollege van Schepen Bram Degrieck, doch dat niet werd gesteund door de collega’s.  Het betreft het principe dat er méér begrip moet zijn voor leegstand en mínder voor verwaarlozing.

 

 • problematiek

 

Verloederde panden in het algemeen en gelijkvloerse handelspanden in het bijzonder dragen bijzonder hard bij tot een negatief straatbeeld.  Dit negatieve straatbeeld

  • zorgt voor veel frustraties bij eigenaars / uitbaters die wél investeren of de moeite doen om het pand te onderhouden;
  • veroorzaakt een negatieve spiraal: verwaarlozing trekt verwaarlozing aan
  • blijft plakken bij onze bezoekers die De Panne met verwaarlozing in verband brengen.

 

 

Ondanks het feit dat de aanpak van de leegstand en verwaarlozing als prioritaire beleidsdoelstelling werd aangenomen, moeten we als Gemeente toegeven dat we er tot op vandaag niet in geslaagd zijn om dit probleem adequaat aan te pakken.

 

De op vandaag bestaande reglementering is arbeidsintensief, is te veel gericht op het volgen van een uitgebreide procedure en bevat te veel uitzonderingsclausules.  Reken op gemiddeld twee jaar tijd tussen de eerste vaststelling en het uitvoerbaar worden van het belastingskohier - als dat kohier er überhaupt komt. 

Op vandaag is er geen duidelijkheid welke diensten welke initiatieven en met welk personeel dienen te nemen. Kortom: de bestaande reglementering schiet tekort en administratief krijgen we het niet rond.

 

De op vandaag bestaande lijst van verwaarloosde handelspanden is bijzonder kort.  Het resultaat in het straatbeeld en de resultaten voor de gemeentekas is dus ook quasi nihil.  We hebben op vandaag weinig tot geen middelen om eigenaars op korte termijn aan te zetten tot (basis-) onderhoud van hun panden.  

Vlaanderen gaf de gemeenten sedert 01/2017 meer autonomie in het bepalen van haar beleid.

 

De Panne is de enige gemeente in de streek die, omwille van diverse politieke redenen, niet deelneemt aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond woonbeleid.  Er kan dus ook gesteld worden dat er ook in deze materie nog voldoende werk op de plank ligt.

Volgends de leegstandsbarometer staat in De Panne ongeveer 12% van de beschikbare vloeropppervlakte van detailhandel, leeg.  Dat is teveel.

 

Eigenaars van een leegstaand handelspand of ondernemers die er hun zaak willen in starten, dienen alle kansen te krijgen.  Het huidige subsidiereglement van de dienst Lokale Economie is een goeie aanzet en moet, na positieve evaluatie, verder aangehouden worden.

 

 • voorstel

 

Dit voorstel zorgt ervoor dat we enerzijds snel op de bal kunnen spelen en verwaarloosde panden sneller kunnen opzoeken en beboeten via de GAS - reglementering, maar anderzijds tevens dat we de lange procedure via belastingen sneller kunnen starten.

Daarnaast kan de nuance gebracht worden dat leegstaande en verwaarloosde panden strenger worden aangepakt dan leegstaande, maar goed onderhouden panden én dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen woningen / gebouwen / gelijkvloerse handelspanden.

 

  • Splitsen van het reglement

 

Het huidige reglement is van toepassing op zowel handelspanden als woningen, en betreft zowel leegstand, verwaarlozing en verkrotting.  Het reglement is als het ware onleesbaar geworden en mogelijks worden verschillende termen door elkaar geïnterpreteerd.

Bovendien zijn de bedragen en termijnen van de belastingen gelijk voor zowel leegstand als verwaarlozing.

 

Voorstel is om volgende, aparte belastingsreglementen op te maken en het huidige reglement op te heffen:

   • Reglement op leegstaande woningen
   • Reglement op leegstaande handelsruimtes / handelszaken
   • Reglement op verwaarloosde woningen
   • Reglement op verwaarloosde handelsruimten / handelszaken
   • Reglement op verkrotting.

Daarnaast dient het politiereglement aangepast te worden voor wat betreft de GAS-reglementering.

 

  • GAS voor gebrek aan basisonderhoud met overlast als gevolg

 

Gezien sneller resultaat moet worden geboekt in het straatbeeld, wordt voorgesteld om een GAS - boete mogelijk te maken voor gebrek aan basisonderhoud.  Het gebrek aan basisonderhoud geeft overlast als gevolg, wat de motivering is voor de GAS-reglementering.

 

Basisonderhoud of het gebrek daaraan kan goed omschreven worden:

   • ruiten niet gewassen
   • oude affiches aan binnen- of buitenzijde ramen
   • uitpuilende brievenbussen
   • gebroken ruiten
   • overhoop gehaald interieur
   • openingen in gevel / deuren / …
   • vuile gordijnen
   • loshangende delen van gevels of schrijnwerk
   • overblijvende reclamepanelen of belettering
   • ...

In principe zijn dat dus tekortkomingen die de eigenaar, mits een beetje goeie wil en beperkte centen, snel kan oplossen.  Het herhaaldelijk opleggen van een GAS zorgt ervoor dat de desbetreffende eigenaar continu wordt geconfronteerd met de tekortkomingen en uiteindelijk die kleine tekortkomingen sneller zal aanpakken.  Eigenaars van verloederde panden mogen zich gerust “geviseerd” voelen totdat ze zijn opgelost.

 

Deze methode vereist een continue opvolging van de diensten, die elke maand een stand van zaken moeten opmaken en desnoods elke maand een GAS - boete moeten opleggen.  Bij voorkeur worden de dossiers door één en dezelfde persoon opgevolgd.

 

In eerste instantie dienen handelszaken aangepakt te worden binnen de commerciële zone, daarna daarbuiten en als laatste woningen.

 

Een maximale GAS - boete van 350 EUR dient te worden gehanteerd.

 

  • Leegstandsbelasting / verwaarlozingsbelasting

 

Panden, die een GAS-boete voor gebrek aan basisonderhoud hebben ontvangen, worden automatisch op de lijst van verwaarlozing geplaatst waarna de procedure voor het heffen van de belasting wordt gestart.  

Deze procedure dient te worden herschreven en dient korter te worden.  Eigenaars dienen sneller aangezet te worden om hun pand grondig aan te pakken.

 

De beide (GAS voor gebrek aan basisonderhoud en verwaarlozingsbelasting) blijven naast elkaar bestaan. Het is niet omdat voldaan wordt aan het basisonderhoud dat het pand niet meer verwaarloosd is of dat de eigenaars “ervan af” zijn.

 

Voorstel is om verwaarlozing strenger te belasten dan leegstand, en de verwaarlozingsbelasting elk opeenvolgend jaar te verdubbelen.

Onderstaande kan een aanzet zijn voor een aangepaste belasting, waarbij er méér begrip is voor leegstand, maar minder voor verwaarlozing.

 

HUIDIG BELASTING VOOR GEBOUWEN:

 

JAAR

LEEGSTAND

VERWAARLOZING

COMBIBELASTING

X

2500

2500

5000

X+1

3500

3500

7000

X+2

4500

4500

9000

X+3

5500 (=max)

5500 (=max)

11000

 

VOORSTEL BELASTING VOOR GEBOUWEN

JAAR

LEEGSTAND

VERWAARLOZING

COMBIBELASTING

X

0

2500

2500

X+1

2500

5000

7500

X+2

3500

10000

13500

X+3

4500

15000

19500

 

Betreffende leegstaande woningen kan gesteld worden dat we op vandaag reeds een middel hebben om deze te belasten, en dat is de taks op de wooneenheden zonder domicilie (de tweedeverblijverstaks).  Deze kan relatief simpel geheven worden.  Er dient echter gesteld dat dit niet het ideale scenario is en dat deze “beter is dan niets” maar op vandaag niet de prioriteiten dient te krijgen.

 

 • opvolging

 

Om de GAS dossiers op een continue en consequente manier te kunnen aanmaken EN de opname van de desbetreffende panden op de desbetreffende inventaris in te leiden, is een bijkomend personeelslid nodig. Deze dient GAS - bevoegdheden te hebben en dient tevens de nodige administratieve kunde te hebben. 

 

Gezien de ervaring op het terrein én de praktische kennis van “de bouw” wordt voorgesteld dat dit personeelslid onder de dienst RO valt.  GAS - dossiers dienen zoveel mogelijk administratief afgewerkt worden door het aan te werven personeelslid.

De belastingdossiers worden financieel opgevolgd door de dienst Financiën.

 

Daarnaast kan hetzelfde personeelslid actiever op zoek naar huisjesmelkerij en inbreuken op de woningkwaliteit en kan dit een eerste aanzet zijn voor het Gemeentebestuur om effectief werk te maken van beleid terzake.

 

Gezien er voor wat betreft GAS én belasting wel wat belastingen te innen zijn de komende jaren, lijkt het me dat dit personeelslid zichzelf zal terugbetalen.

 

 • Mogelijke bezwaren?

 

Een vraag aan de VVSG heeft uitgewezen dat een terugkerende GAS - boete voor dezelfde overtreding geen evidentie is.  Bovendien moet het begrip “overlast” goed omschreven worden.

Anderzijds kan worden gesteld dat het opstarten van de procedure verwaarlozingsbelasting primordiaal is.  Ongetwijfeld zet de eerste GAS-boete de eigenaar reeds aan om het pand direct van basisonderhoud te voorzien waardoor verdere GAS-boetes niet meer van toepassing zijn.

 

 • BESLUIT

 

Mits het aanwerven van een personeelslid met GAS - bevoegdheid die deze specifieke taak wordt toebedeeld kan de problematiek van leegstand / verwaarlozing op zowel korte als op langetermijn bevochten worden.  Met juiste afspraken onder de diensten kan een efficiënt werken worden opgesteld, waaraan een zeker rendement voor het bestuur gekoppeld wordt.  Dat rendement zal zich zowel in het straatbeeld als in de gemeentekas te vinden zijn.

 

Deze bovenstaande tekst dient tevens gelezen te worden in het licht van de subsidie die via Lokale Economie wordt geheven voor de renovatie van gevels en interieur van bestaande / nieuwe handelspanden.