Verslag gemeenteraad 03/06/2019

Vooraf opgestelde dagorde

De vooraf vastgelegde agenda van deze gemeenteraad kan u hier terugvinden


Verslag openbare zitting

1. Het Algemeen Gemeentelijk Nood- en interventieplan werd geactualiseerd.  Bij grootschalige incidenten is dit noodplan voor onze Gemeente het te volgen draaiboek voor alle disciplines.

 

2. Aanvullend verkeersreglement Duinhoekstraat: blauwe zone ter hoogte van oud douanekantoor grensovergang.  Nieuw hotel op Frans grondgebied  heeft geen parkeerplaatsen en zorgt dat er weinig open parkeerplaatsen zijn voor de aanwezige handelszaken op Belgisch grondgebied.

 

3. Op het kruispunt Donnylaan/Blauwe Weg/Witteberglaan/Doktersweg komt een klein rondpunt gelijkaardig aan dat van de D’Arripelaan/Donnylaan.

 

4. Stopzetting samenwerkingsovereenkomst gemeente met vzw Gust.  Het Huis van Gust werkt met vrijwilligers.  De vzw werd opgericht in de vorige legislatuur.  De werking van de vzw zelf is zo goed als stilgevallen.  Er is geen jaarrekening en er zijn geen verslagen.  De huidige accommodatie is totaal onaangepast voor wat betreft locatie en beschikbare ruimte, bovendien ontbreekt het aan leiding en begeleiding.  Het bestuur beseft wel dat de werking op zich waardevol is en zoekt naar een mogelijks andere locatie met een bestuur gedragen door alle politieke verantwoordelijken.  De Burgemeester benadrukt dat het initiatief op zich buiten discussie staat en dat gezocht zal worden naar nieuwe locatie voor een aantal functies uit het Huis van Gust.

 

5. De Stedelijke Academie StaPWest, vestigingsplaats De Panne zorgt voor extra muziekonderwijs vanaf schooljaar 2019 – 2020.  24 jongeren (2 klassen van 12) kunnen in klas blaasinstrument of gitaar leren en kunnen vanaf de eerste les hun instrument bespelen.  Dit gebeurt zonder kennis notenleer vooraf.  Door het bespelen van de instrumenten groeit men mee binnen de groep. 

 

Uit de OCMW raad:

De samenwerking tussen Immaculata Instituut en OCMW De Panne leidt tot nieuw initiatief voor kinderopvang. Het OCMW organiseert vanaf midden juli een ‘groepsopvang samenwerkende onthaalouders’ in de Oosthoekschool van het Immaculata Instituut.  

 

De Oosthoekschool kampt al enkele jaren met een leerlingentekort waardoor de school in principe al dit jaar dicht moest. Als gemeente en OCMW moeten we een ferme inhaalbeweging doen op het vlak van de kinderopvang. Zeker voor wat de jongste kinderen betreft.

 

Op termijn willen we ‘excelleren in kinderopvang’, dit wordt één van de prioriteiten in het meerjarenbeleidsplan dat we op vandaag uitwerken. Het kan niet zijn dat onze jonge gezinnen zich in alle bochten moeten wringen om hun jongste spruiten te kunnen opvangen. Elke opportuniteit om het aanbod uit te breiden moeten we aangrijpen.

 

De gemeente en het OCMW kampen al even met een capaciteitsprobleem voor wat betreft kinderen tot 2,5 jaar. Een aantal onthaalouders haakten af waardoor een aantal ouders zonder opvang kwam te zitten.

 

In de bestaande kleuterschool komt dus aan één kant van het gebouw een groepsonthaal voor onthaalouders voor 14 tal kinderen met aan de andere kant de bestaande kleuterschool.

Op 8 juli gaat ook de nieuwe kinderopvang in de Dorpsstraat vroeger open dan voorzien.