Verslag gemeenteraad 13/05/2019

Vooraf opgestelde dagorde

De vooraf vastgelegde agenda van deze gemeenteraad kan u hier terugvinden


Kort verslag openbare zitting

1. De belasting op de terrassen gelegen op het strandgedeelte tussen de rijweg van de Zeedijk en de staande strandkabienen voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 blijft ongewijzigd en verhoogd niet. Er volgt wel een evaluatie van alle terrassen met als doel na te zien of ze allemaal conform de reglementering opgebouwd zijn om de kwaliteit nog te verbeteren. De prijs blijft 7€/m², er is ook geen indexatie, dit terwijl andere kustgemeenten 12 tot 14 euro gebruiken. 

 

2. Omvormen herwaarderingsplan Dumontwijk naar beheersplan. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Een beleidsplan is nodig omdat bewoners binnen de Dumontwijk na 2020 nog subsidies zouden kunnen krijgen van Onroerend Erfgoed voor renovatiewerken. Dit luik staat los van de herinrichting van de Dumontwijk zelf. Voor de herinrichting Dumontwijk zelf gaat het reeds opgemaakte plan door, mits een aantal bij te werken punten en vooral na inspraak van de bewoners. 

 

3. Voor diverse aangekondigde mogelijke projecten zijn verdere studies nodig:

      - Inbreidingsproject Doornstraat met vernieuwend groenproject putten Markey.  Er blijft in elk geval een speelplein en er komt onderzoek naar bijkomende bebouwing, mogelijks sociale kavels. 

      - Groene en veilige corridor aan noordzijde Stationsstraat.

      - Ontwikkelingsstrategie inbreidingsproject rijkswachtsite (Flora), deel gronden Panne Instituut en aangekochte woning Ollevierlaan

      - Opmaak strategisch beleidsplan dienst Toerisme: visie aangaande verdere ontwikkeling toerisme, een gedegen en gedragen basisdocument met marketing en productontwikkeling.

Voor al deze dossiers komt inspraak nadat eerst een studie wordt opgemaakt met de mogelijkheden.

 

4. Aanpassing van het Gemeentelijk Politiereglement: Bedelarij op de openbare weg. Aan dit reglement zijn sociale facetten verbonden en heeft vooral als bedoeling het probleem van deze mensen op te lossen.

 

5. Voor de sanitaire blokken wordt de mogelijkheid onderzocht of men de 3 sanitaire blokken zeedijk en die aan de crypte kan laten kuisen door een firma tijdens de zomermaanden. De kuisploegen van de gemeente behouden hun dagdagelijkse taak maar het bestuur wil de vele overuren en het reinigen van deze blokken op de meest onmogelijke uren vermijden. Daarom wil men onder het motto meten is weten eens kijken wat dit zou kosten indien een externe firma dit zou uitvoeren.

 

6. Aanpassen van het gemeentelijk politiereglement aangaande kamperen dat overal verboden is, behalve op campings. Het gaat om een toevoeging aan het bestaande onderdeel kamperen waarbij nu ook expliciet kamperen in bos duinen strand, inkomportalen en dergelijke kan aangepakt worden.

 

7. Aanpassen politiereglement nachtwinkels: dagwinkels kunnen openblijven van 5 u ’s morgens tot 22 u ’s avonds. Men gaat hiermee terug naar het oorspronkelijk reglement zonder de versoepeling van 1 uur (open tot 22 u ipv 23 uur). Er is momenteel slechts één echte erkende nachtwinkel in De Panne.

 

8. Ter hoogte van het voetbalplein Oosthoek en de parking sportcomplex komt een nieuw zebrapad, juist voor de uitgang van het voetbalplein. Daartoe werd de rand bebouwde kom opgeschoven om dit mogelijk te maken.