Verslag gemeenteraad 14/09/2020

Kort verslag openbare zitting

1. IVVO: herverdeling van de aandelen rekening houdend met de actuele inwonersaantallen en impact 2de verblijvers. Voor de drie westkustgemeenten zal een nieuw pakket aandelen uitgeschreven worden zodat met de verhouding van aantal inwoners en tweedeverblijvers meer rekening gehouden kan worden. Dit heeft geen impact op de kost van het huisvuil voor de verbruiker. Deze nieuwe overeenkomst geldt voor een termijn van 18 jaar. Door de overcapaciteit die IVVO heeft en daarom GFT uit andere regio’s gaat vergisten en energie opwekken is er winst die nu ten goede komt aan de gemeenten die deel uitmaken van IVVO.

2. Delegatiebeslissing over de personeelsformatie, organogram en dadingen met personeelsleden. Algemeen directeur heeft de pijnpunten van de werking personeel blootgelegd en heeft met quasi elke medewerker een gesprek gehad. Er dient veel meer ingezet op management en processen. Het beheer van het kapitaal aan personeel is belangrijk. Het beter functioneren van de gemeente en het vlotter afhandelen van dossiers is de doelstelling maar tegelijk de evaluatie of de uitgevoerde aanpassingen werken. Dit punt werd unaniem goedgekeurd.

3. Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet. Opheffing en hervaststelling van het schoolreglement voor 2020-2021. Het betreft vooral wijzigingen voorgesteld en goedgekeurd door de ouderraad, en wijzigingen om het schooljaar veilig te laten verlopen i.v.m. Covid-19

4. Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 7 Openbare rust. Afdeling 7

Alcoholverbruik op de openbare weg. Intrekking en hervaststelling. Huidig politiereglement De Panne regelt enkel het gebruik van alcohol op de openbare weg onder artikel 360bis. Daar komt nu het verbod op gebruik en verhandelen van lachgas en roesverwekkende middelen bij tussen 22 u en 10 u. Ook het Gas reglement zal daaraan aangepast worden.

5. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Uitbreiden bebouwde kom van Adinkerke ter hoogte van de dijk.

6. Het lastenboek betreffende de toekenning van het recht om met een amfibieboot in zee te

steken van op het strand van De Panne - periode 2019-2024. Opheffing en hervaststelling.

De concessie tot exploitatie van het recht om met een amfibieboot in zee te steken van op het strand van De Panne is vandaag enkel bedoeld voor de commerciële exploitatie van pleziervaarten in zee vanaf de krokusvakantie tot en met de herfstvakantie. Het is aanbevelenswaardig om het doel uit te breiden met asneerlating op zee, die ook buiten de periode vanaf de krokusvakantie tot en met de herfstvakantie kunnen plaatsvinden.

7. Samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's. Kosteloze toetreding tot een kennisplatform

8. Erkende seniorenverenigingen. Toekennen subsidies voor het werkjaar 2019. Bijkomende portefeuille door COVID voor sport cultuur en jeugd.

9. Reglement voor de gebruiker van de Viertoren-bibliotheken waaronder bibliotheek De Panne.

Openingsuren worden afgestemd op de openingsuren van de andere bibliotheken.

Ma 9u-12u 16u-19u

Di 9u-12u

Wo 14u-19u

Do 9u-12u

Vr 15u-19u

Za 9u-12u

Met het lidgeld dat men betaalt voor de bibliotheek van De Panne kan men ook terecht in de andere Viertoren bibliotheken.

10. Oproep van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens aan de burgemeesters van België tot

deelname aan de Internationale Dag van de Vrede op 21 september 2020..

11. Spelotheek. Nieuwe locatie. Afsluiten gebruiksovereenkomst Sint Jansheem, Noorddreef 1.

Zit nu boven Ravotter, beperkte ruimte. Op gelijkvloers van St Jansheem: overeenkomst voor gebruik van 24 maanden.

12. Toetreden tot ‘Licht als dienst’ van Fluvius. Bestaande openbare verlichting wordt overgenomen door Fluvius. 25% van de verkoop gaat naar de gemeente, 25% naar aandelen. Financieel directeur heeft een voordeel van 970000 € berekend; Er komt een masterplan verlichting. Het systematisch vervangen van verlichting door LED verlichting gaat verder. De nieuwe verlichtingsarmaturen zijn bovendien uitgerust om de eventuele uitrol van een 5G netwerk in de toekomst te vergemakkelijken.

Varia:

- Er werd unaniem beslist om het verplicht dragen van mondmaskers op de Dijk te Adinkerke af te schaffen gezien daar momenteel toch weinig volk naartoe komt.

- Ondergrondse afvalcontainers komen waarschijnlijk op volgende gemeenteraad.