De tabakshandel in Adinkerke zorgt voor economische activiteit en werkgelegenheid.  Als gemeenschap moeten we daar het beste uithalen zodat ze uiteindelijk een vaste en toekomstgerichte meerwaarde wordt.

De tabakshandel is echter ook de oorzaak van de bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie voor niet in het minst de schoolgaande kinderen.  Het fietspad in dubbele richting dient ontdubbeld te worden en er moeten dringend aanpassingen worden uitgevoerd.

Door de aanleg van dit nieuwe fietspad ontstaan er mooie opportuniteiten voor riviertoerisme en een comfortabeler verbinding tussen beide oevers van de vaart.  De Florizoonebrug in Wulpen en haar omgeving dient als voorbeeld.

 

Frustrerend

 

De verkeersonveiligheid op de Dijk te Adinkerke is al lang een doorn in het oog van zowel het Gemeentebestuur en de kinderen en hun ouders van Adinkerke.

Voornamelijk het fietspad in dubbele richting en het manoeuvreren / stilstaan / parkeren van vrachtwagens en bussen op plaatsen waar fietsers en voetgangers gehinderd worden, zorgen voor bijzonder gevaarlijke situaties.

Het probleem is niet nieuw.  Het Gemeentebestuur dringt al langer aan bij het Vlaams Gewest (de eigenaar en beheerder van weg) om bijkomende maatregelen te nemen.  Het is frustrerend voor de Gemeente als verkeersdeskundigen van het Gewest stellen “dat de statistieken aantonen dat het niet zo erg zal zijn gezien er nog geen zware ongevallen zijn gebeurd”.  Voorlopig blijft het dus bij kleine maatregelen in de marge, een structurele oplossing lijkt niet in zicht als de bal in het kamp van het Gewest blijft.

 

een hardere opstelling jegens het Vlaams Gewest

 

Gezien het Gewest de eigenaar is van deze weg, is het als Gemeente dus ergens vechten tegen de bierkaai.  Het plan - B wil een hardere opstelling naar het Gewest.

Als het Gewest haar verantwoordelijkheid niet neemt, dan stelt Het plan - B voor dat de Gemeente dat wel doet.  En het eigenaarschap en dus het beheer over de weg claimt.

Immers, bij de herinrichting van de weg in 2004-2005 werd een overeenkomst gesloten met het Vlaams Gewest dat, na de herinrichting, de Dijk zou worden overgedragen aan het Gemeentebestuur.  We lezen in de notulen van de Gemeenteraad van 19 februari 2004:

 

  1. Punt : N39 Adinkerke – de Dijk – herinrichting – overname van het Vlaamse Gewest.
    1. gemeenteraad,

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden inzake koepelmodule nr. 38008/3/A met module 3, aansluitend op het mobiliteitsconvenant nr. 38008 dd. 19 augustus 1997 betreffende de verwezenlijking van het project herinrichting van de gewestweg N39 Dijk-Duinkerkekeiweg, gedeelte tussen de N34 en de Tuinwijkstraat;

Gelet op het schrijven dd. 18 juni 2003 van de Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen inzake de overname van de N39 Adinkerke “De Dijk” door het gemeentebestuur.  In het voorstel van het investeringsprogramma 2003 staat dit project ingeschreven als “over te dragen wegvak aan de gemeente De Panne”;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2002 houdende goedkeuring van het ontwerpdossier van de wegenis- en rioleringswerken N39 – Dijk Adinkerke;

    1. met 12 ja stemmen en 6 neen stemmen :
  1. 1 : Na herinrichting van het wegvak N39 Adinkerke ”De Dijk” zal de gemeente De Panne het kwestieuze wegvak overnemen van het Vlaams Gewest en dit van kilometerpunt 14,013 tot kilometerpunt 15,250.
  2. 2 : Deze beslissing wordt in 3 exemplaren overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1 te 8000 Brugge.

 

 

De overdracht van de weg werd in werkelijkheid nooit uitgevoerd.  De reden hiervoor is niet duidelijk.  Wel is het zo dat steden en gemeenten niet staan te springen voor zulke overnames, gezien een stad of gemeente dan moet instaan voor het onderhoud en herstel van de weg.  De Gemeente heeft dus nooit “staan springen” voor deze overname. 

Indien het Gewest niet verder wenst te investeren in verkeersveiligheid, dan moet de Gemeente haar verantwoordelijkheid opnemen en het eigenaarschap over de weg claimen gezien de beslissing van 2004.

 

Duidelijk concept voor de Dijk

 

Het plan - B heeft een duidelijk concept voor ogen voor de Dijk in Adinkerke, gedeelte tussen de voetgangersbrug en de Moeresteenweg. 

Op de berm van de vaart, kant Dijk, dient een bijkomend fietspad te worden aangelegd.  Dit dient minstens tot voorbij de Moeresteenweg te worden aangelegd.  Het fietsverkeer wordt dus ontdubbeld en beide zijden van de straat hebben zo hun eigen fietspad in de juiste richting.  Ter hoogte van de Moeresteenweg moet een veilige oversteekplaats worden voorzien.

Daarnaast dienen op korte termijn de nodige en kleine aanpassingen in het wegprofiel uitgevoerd te worden zodat het ongepast parkeren en manoeuvreren van bussen en vrachtwagens fysisch onmogelijk wordt gemaakt.  Dit zijn kleine maatregelen die snel kunnen worden uitgevoerd maar waarvoor eens goed met de vuisten op een bureau op het kabinet van Minister Weyts moet worden geklopt.

 

Het plan - B wenst echter de volledige herinrichting van de zone van de voetgangersbrug te bestuderen.  Er kunnen een aantal opportuniteiten ingevuld worden: het aanleggen van pontons voor riviertoerisme en het vervangen van de voetgangersbrug door een lichte, geautomatiseerde en gelijkgrondse ophaalbrug.  Dit betekent grote infrastructurele maatregelen die een volledig nieuw elan zullen geven aan de Dijk.

 

Er is al jaren een dossier aan het pruttelen betreffende het stimuleren van riviertoerisme in Adinkerke.  Ere wie ere toekomt: Frans Buyse ijvert hiervoor al enkele jaren.  Het aanleggen van pontons met basisinfrastructuur voor riviertoerisme kan inderdaad een nieuwe invalshoek betekenen voor recreatieve en sportieve doeleinden.

Het plan - B wenst ook de voetgangersbrug in de heraanleg te betrekken.  Hoewel de voetgangersbrug een symbolische waarde heeft voor vele Adinkerkenaren, dient over de vervanging van de steile en ontoegankelijke brug voor ouderen, rolstoelen, rollators en fietskarretjes, te worden nagedacht.  Bovendien is de brug niet meer in de beste staat.  Er is immers betonrot vast te stellen.

Het vervangen van de huidige brug door een lichte, geautomatiseerde en gelijkgrondse ophaalbrug voor voetgangers en fietsers kan een belangrijke stap zijn in het beter verbinden van beide delen van Adinkerke.  Dit zal ongetwijfeld de communicatie tussen de beide delen en de handel aan de Dijk in Adinkerke ten goede komen.  Terwijl de vaart op vandaag als “wig” tussen de twee delen van Adinkerke beschouwd wordt, wil Het plan - B de ophaalbrug en de omgeving ervan gebruiken om net beide delen met elkaar nauwer in contact te brengen.

 

Herinrichting van de volledige zone

 

In feite pleit Het plan - B voor een quasi conforme herinrichting van de volledige zone gelijkaardig aan de site in Wulpen.  Daar werd een haast gelijkaardige oncomfortabele voetgangersbrug vervangen door een gelijkgrondse ophaalbrug en werd een aangename omgeving aangelegd in combinatie met pontons voor riviertoerisme.  De huidige Florizoonebrug te Wulpen is een zeer goed voorbeeld hoe de nieuwe omgeving van de Dijk in Adinkerke er kan uitzien. 

Hieronder een impressie wat dat voor de Dijk zou kunnen betekenen. 

Let wel, dit zijn slechts schetsen, summiere voorstellen die enkel conceptmatig zijn.  Met dank aan tekenaars Inge en Davy.

 

LogoHPB