Financieel beleid: méér zaaien met een grotere zak.

Tegenover nieuwe investeringen moeten recurrente nieuwe inkomsten staan.  Het Plan - B neemt haar verantwoordelijkheid.

 

Meer dan €3.000.000 nieuwe inkomsten in de legislatuur 19-24.
 
Betalend Parkeren

 

In de beleidsdoelstelling “drie principes voor een beter parkeerbeleid” (lees) stelt Het plan - B het dagtarief van 5 eur voor, gecombineerd met bewonersparkeren.  Vooral straten zoals Dynastielaan, Westhoeklaan, Korrelaan en de uiterste delen van de Nieuwpoort- en Duinkerkelaan komen hiervoor in aanmerking.  In de Dynastielaan staan op een topdag méér dan 1000 wagens gratis geparkeerd!

 

Het plan - B stelt duidelijk dat het huidige systeem van betalend parkeren in straten waar geen of nauwelijks handel is (bijvoorbeeld einde Nieuwpoortlaan), nutteloos is en enkel zorgt voor lege en dode straten.

 

Enkel en alleen de Dynastielaan kan mits een dagtarief van 5 eur én een aangepaste regeling voor bewoners / handelaars / werknemers makkelijk zorgen voor een bijkomende inkomst van 217 500 EUR per zomerseizoen.

 

Update : Bij de laatste informatie kunnen wij duiden dat de werkelijke meeropbrengst van het aangepast parkeerbeleid meer dan het dubbele is wat werd beoogd, niet tegenstaande het voordeel voor tweede verblijvers en bewoners.

 
Plopsaqua

 

Het contract van Plopsaqua wordt gerespecteerd. Het is belangrijk dat een onderneming kan rekenen op rechtszekerheid.  Waar ruimte is voor gesprek, zal deze ruimte worden opgezocht.

 

Het is dan ook zo dat het evenwicht tussen Plopsa en de lokale bewoners wat zoek is geraakt doorheen de tijd.  Het Plan - B is van oordeel dat de gemeente De Panne een duidelijk nieuw evenwichtig kader moet tot stand brengen met een financiële bijdrage die in de lijn ligt met wat andere parken aan hun lokale gemeenschap bijdragen.

 

Het plan - B stelt duidelijk dat ze de Plopsaqua - deal wil gecompenseerd zien. Er zijn hiertoe legio mogelijkheden. Cijfers wenst Het plan - B echter niét voorop te stellen. 

 

Invoeren toeristenbijdrage

 

De bewoner betaalt. De 2de verblijver betaalt .

 

De toerist mag ook iets betalen.  Een verblijfsbijdrage is helemaal niet het warm water uitvinden. Overal ter wereld is dit gangbaar en geen toerist die er naar kraait.  Het plan - B wenst dan ook op basis van een redelijk voorstel te zorgen voor opbrengsten die de impact van onze belangrijke toeristische activiteit kunnen valoriseren. Vanuit een simulatie kwam Plan B oorspronkelijk op een jaarlijks potentieel bedrag van 300.000 EUR.

 

Op basis van de laatste simulaties binnen begroting gaat dit eerder richting 450.000 EUR

 
Nieuwe belastingen die niet in relatie staan tot de inwoner

 

Daarnaast werd ook creatief nagedacht over en geïnformeerd naar belastingen die andere gemeentes reeds hadden maar nog niet werden opgenomen in de reglementen van de gemeente De Panne zoals

 

  1. Belasting op reclamedrukwerk ( van o.a. de winkelketens )
  2. Belasting op masten en pylonen van de tele-operatoren

Een gezond financieel beleid vereist een klare blijk op lange termijn. Waarbij de juiste investeringen goed worden ingeschat en in de tijd worden gespreid.  Er kunnen niet elke legislatuur nieuwe inkomsten worden uitgevonden. Het plan - B schat de bovenstaande bijkomende inkomsten op 3 tot 4 miljoen euro op één legislatuur.

 

Conclusie: In de mate van het mogelijke werken wij een gerichte aanpak van belastingen die eerder gericht is op consumptie .

 

De autofinancieringsmarge in de beleids- en beheerscyclus (BBC) is promordiaal. Om kredieten terug te betalen zijn recurrente inkomsten nodig.  Deze relatief stabiele inkomsten stellen de Gemeente in staat om bijkomende engagementen terug te betalen. (De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. (ATM)

 

Als enige partij in deze verkiezingstijd neemt Het plan - B de verantwoordelijkheid om te zeggen hoe ze nieuwe projecten zal betalen. Misschien is dat niet sympathiek, maar wel eerlijk.