De Gemeente De Panne staat voor een aantal belangrijke investeringen.  Het plan - B is van oordeel dat de gemeente deze uitdagingen aankan op financieel vlak.  Onze Gemeente heeft een relatieve lage schuld ten opzichte van omringende gemeenten.   Er is ruimte voor nieuwe investeringen.

Tegenover nieuwe uitgaven moeten echter recurrente nieuwe inkomsten staan.  Het plan - B neemt haar verantwoordelijkheid en plant méér inkomsten in volgende legislatuur zonder dat de bewoner of handelaar dat zal voelen.

 

LUISTEREN NAAR DE ADMINISTRATIE EN FINANCIEEL BELEID BEGRIJPBAAR MAKEN

 

Het Gemeentelijk financieel beleid is een complexe materie die niet door iedereen even juist ingeschat wordt.  De gemeentelijke Financieel Directeur voert een relatief zelfstandig financieel beheer, gekoppeld aan de BBC (beleids- en beheerscyclus).  Dat betekent dat het beleid bij de start van de legislatuur de belangrijkste doelstellingen opsomt en daar een inkomen of, in het meerendeel van de gevallen, een uitgave tegenover stelt.

 

In het verleden werd het politieke financieel beleid altijd uitgevochten door de Schepen van Financiën en zijn opvolger op voorganger.  Ere wie ere toekomt: Serge Vandamme wist steeds de moeilijke en onleesbare publieke documenten leesbaar samen te vatten.  De Financieel Directeur heeft volgens Het plan - B een opdracht om haar gevoerde beleid en de financiële toestand van de Gemeente in een bevattelijk en voor “dummies” leesbare tekst om te zetten.  Ook niet - specialisten moeten iimmers kunnen meespreken.

 

Het bepalen van nieuwe doelstellingen zal een verschuiving van budgetten met zich meebrengen. Dit mag zeker niet lichtzinnig gebeuren.  Het moet de betrachting zijn om bestaande middelen zo goed mogelijk te beheren, de schuld te beheersen en nieuwe inkomsten te zoeken bij hen die op vandaag niets bijdragen.

 

Het plan - B vermeldt in verschillende van haar beleidsdoelstellingen nieuwe investeringen.  Een nieuwe Zeedijk met ondergronds gecombineerd complex zal daar de grootste van zijn.  Echter, Het plan - B voorziet tevens nieuwe inkomsten om een stuk van deze nieuwe investeringen te betalen.  Deze inkomsten zullen GEEN effect hebben op de portemonnee van de bewoner of handelaar.

 

 

OPTIMALISATIE VAN UITGAVEN DOOR INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 

Het is altijd goed te vegen voor eigen deur en niet steeds te kijken over de haag om te willen wat een ander heeft.  Ieder zaait volgens voorkeur naar de eigen zak.

Maar het is ook zo dat gemeentebesturen nu reeds moeten inzetten op goed bestuur door samenwerking.  Het lijkt dan ook een vanzelfsprekendheid dat de lokale besturen van omliggende gemeenten en steden samenzitten voor bepaalde aankopen en initiatieven.

 

Het is aan de administraties om af te toetsen welke raakvlakken er op vandaag zijn in het dagdagelijkse beheer en in overleg te gaan met de politieke verantwoordelijken om hierin het voortouw te nemen. Samenwerking kan zaken mogelijk maken die anders niet mogelijk of moeilijker zijn.  Dit ondersteunt de stelling van Het Plan -  B dat een fusie niet aan de orde is maar dat een goede samenwerking onder buren voordelig kan zijn voor alle betrokkenen (lees de beleidsdoelstelling: "Fuseren? laat ons eerst leren samenwerken".).

 

 

STANDSTILL VOOR BELASTINGEN BEWONERS EN TWEEDEVERBLIJVERS

 

Het plan - B voorziet geen nieuwe belastingen op de kap van bewoners en tweedeverblijvers.  De aanvullende personenbelasting blijft op 0% en de taks op wooneenheden zonder domicilie (= de tweedeverblijverstaks) wordt niet verhoogd.

 

Een hervorming van de taks op leegstand en verwaarlozing wordt wel voorzien, volgens het principe: meer begrip voor leegstand, minder voor verwaarlozing.  Een zwaardere inzet op de bestrijding van verwaarlozing zal mogelijks middelen genereren.  Deze bijkomende middelen worden bij voorkeur gebruikt voor steunmaatregelen voor wie het goed doet of het beter wil doen.

 

 

3 000 000 EUR NIEUWE INKOMSTEN VOLGENDE LEGISLATUUR

 

    1. PLOPSAQUA

Het beleidsprogramma van Het plan - B betreffende Plopsaqua (lees de beleidsdoelstelling "plopsaqua") hekelt de bijzonder zware financiële consequentie van de Plospa-deal.  Jaarlijks betaalt de Gemeente iets minder dan 750 000 eur en dat nog 17 jaar.  Deze bijdrage is té hoog en er zijn té weinig zwemmers.  Het plan - B wil dit compenseren gezien dit de autofinancieringsmarge van de Gemeente ondermijnt (zie verder).

Een nieuw totaalkader in de benadering van “het park” dringt zich op.  Het is zo dat Het Plan - B de volledige context van de onderneming wenst te bekijken vanuit een belangrijke en duidelijke analyse van dergelijke onderneming in relatie tot het lokaal bestuur.

Het contract van Plopsaqua wordt gerespecteerd.  Het is belangrijk dat een onderneming kan rekenen op rechtszekerheid.  Waar ruimte is voor gesprek, zal deze ruimte worden opgezocht.

Het is dan ook zo dat het evenwicht tussen Plopsa en de lokale bewoners wat zoek is geraakt doorheen de tijd.   Het Plan - B is van oordeel dat de gemeente De Panne een duidelijk nieuw evenwichtig kader moet tot stand brengen met een financiële bijdrage die in de lijn ligt met wat andere parken aan hun lokale gemeenschap bijdragen.

Het plan - B stelt duidelijk dat ze de Plopsaqua - deal wil gecompenseerd zien.  Er zijn hiertoe legio mogelijkheden.  Cijfers wenst Het plan - B echter niét voorop te stellen.  Maar Het plan - B weet wat vergelijkbare parken bijdragen tot de kas van de lokale gemeenschap.

Voor alle duidelijkheid: Het Plan - B is niet anti - Plopsa.  Integendeel.  Het park en zijn uitbating is een meerwaarde voor het toeristisch werkveld.  Wie Plop als een monster aanziet, spreekt onverantwoorde taal.  Het plan - B streeft de beste relaties met het park en zijn bestuurders na - wat niet betekent dat de Gemeente geen vraagtekens mag formuleren.

 

    1. INVOEREN TOERISTENTAKS

De bewoner betaalt.  De 2de verblijver betaalt .

De toerist mag ook iets betalen.    Een Toeristentaks is helemaal niet het warm water uitvinden.  Overal ter wereld is dit gangbaar en geen toerist die er naar kraait.  Het plan - B wenst dan ook op basis van een redelijk voorstel te zorgen voor opbrengsten die de impact van onze belangrijke toeristische activiteit kunnen valoriseren.  Vanuit een simulatie kwam Plan B op een jaarlijks potentieel bedrag van 300.000 EUR.

(Lees de beleidsdoelstelling: "invoeren toeristentaks".)

 

    1. BETALEND PARKEREN

In de beleidsdoelstelling “drie principes voor een beter parkeerbeleid” (lees) stelt Het plan - B het dagtarief van 5 eur voor, gecombineerd met bewonersparkeren.  Vooral straten zoals Dynastielaan, Westhoeklaan, Korrelaan en de uiterste delen van de Nieuwpoort- en Duinkerkelaan komen hiervoor in aanmerking.  In de Dynastielaan staan op een topdag méér dan 1000 wagens gratis geparkeerd!

Het plan - B stelt duidelijk dat het huidige systeem van betalend parkeren in straten waar geen of nauwelijks handel is (bijvoorbeeld einde Nieuwpoortlaan), nutteloos is en enkel zorgt voor lege en dode straten.

Enkel en alleen de Dynastielaan kan mits een dagtarief van 5 eur én een aangepaste regeling voor bewoners / handelaars / werknemers makkelijk zorgen voor een bijkomende inkomst van 217 500 EUR per zomerseizoen.

---

 

Een gezond financieel beleid vereist een klare blijk op lange termijn.  Waarbij de juiste investeringen goed worden ingeschat en in de tijd worden gespreid.  Er kunnen niet elke legislatuur nieuwe inkomsten worden uitgevonden. Het plan - B schat de bovenstaande bijkomende inkomsten op 3 tot 4 miljoen euro op één legislatuur.

 

De autofinancieringsmarge in de beleids- en beheerscyclus (BBC) is promordiaal.  Om kredieten terug te betalen zijn recurrente inkomsten nodig.  Deze relatief stabiele inkomsten stellen de Gemeente in staat om bijkomende engagementen terug te betalen.   (De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. (ATM)

 

Als enige partij in deze verkiezingstijd neemt Het plan - B de verantwoordelijkheid om te zeggen hoe ze nieuwe projecten zal betalen.  Misschien is dat niet sympathiek, maar wel eerlijk.